1. YAZARLAR

  2. Mehmet BİNA

  3. AHİRET HAZIRLIĞI
Mehmet BİNA

Mehmet BİNA

Yazarın Tüm Yazıları >

AHİRET HAZIRLIĞI

A+A-

Hadis kaynaklarında belirtildiğine göre Hz. Pey­gamber’in (sav) ölümüne sebep olacak olan hastalık, ilk defa Hz. Meymûne’nin (rah) evinde kendisini yakalamıştır. Bu hususta Hz. Âişe’den (rah) şöyle bir rivayet gelir: “Rasûlüllah ilk defa Meymûne’nin evinde hastalandı. Sonra benim evimde bakılmak üzere zev­celerinden izin istedi. Onlar da kendisine izin verdiler. Rasûlüllah, bir eli Fadl b. Abbâs’ın, diğer eli de başka bir adamın üzerinde idi, ayaklarını yerde sürüyerek çıktı”.[10]

Hz. Peygamber (sav) vefat ettikten sonra Hz. Meymûne (rah), insanların en hayırlısı ve şereflisi ile bir araya geldiği ve Serif’te onunla evlendiği bölgeye sık sık gitmeye başladı. İbn Sa’d’ın ifadesine göre o, Serif’te vefat etmişti. Burada Hz. Peygamber’le (sav) evlilik gerçekleştirdiği yerde defnedilmesini vasiyet ettiği için burada toprağa verildi. (H.51/M.671). Onun cenaze namazını yeğeni Abdullah b. Abbâs (ra) kıldırdı.[11] Meymûne’nin (rah) Hicretin 61. (M.680-81). 63 (682-83) veya 66’da (685-86) vefat ettiği söylenmekteyse de Hz. Âişe’nin (rah) (ö. 58/678). “Meymûne bizim en müttakimiz. akrabalık bağını en fazla gözetenimizdi” şeklindeki sözü onun Hicri 58’den önce vefat ettiğini göstermektedir. İbn Sa’d’da bulunan başka bir rivayete göre o, Mekke’de Yezid b. Muâviye’nin halîfeliği döneminde vefat etmiştir. Öldüğü za­man seksen veya seksen bir yaşlarında idi. Mekke’de vefat ettiği için Abdullah b. Abbâs (ra) onu getirip Serif’te defnettirdi. Yolda onun tabutu taşınırken de Abdullah b. Abbâs (ra): “Ona yumuşaklıkla muamele edin. Onu sarsmayın. Çünkü o, annenizdir” diyordu.[12]

Rivayetleri Kütüb-i Sitte’deyer alan Meymûne’nin (rah) Rasûl-i Ekrem’den (sav) yetmiş altı hadis naklettiği kaydedilmektedir. Kütüb-i Sitte’de bulunan hadislerin toplamı 46’dır. Bu rivayetlerden yedisi Sahîhayn’de,biri yalnız Sahîh-i Buhârî’de, beşi yalnız Sahih-i Müslim’de bulunmaktadır. Rivayetlerin­den altmışı Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’‘inde yer almaktadır.[13] Kendisinden bu hadisleri kız kardeşlerinin çocukları İbn Abbâs, Abdullah b. Şeddâd b. Hâd, Yezîd b. Esam, Abdurrahman b. Sâib ile azatlıları Süleyman b. Yesâr ve Atâ b. Yesâr, İbn Abbâs’ın azatlısı Küreyb ve başkaları rivayet etmiştir. Ashab’dan İbn Abbâs (ra), Rasûl-i Ekrem’in (sav) geceleyin nasıl ibadet ettiğini görmek için bazen Meymûne’nin (rah) evinde yatmış, teyzesinden Rasûlüllah (sav) uyandığında kendisini de uyandırmasını istemiş ve bu husustaki tespitlerini riva­yet etmiştir.[14]

Hz. Meymûne’nin (rah), kız kardeşleri bakımından dikkat çe­ken bir özelliği bulunmaktadır. Bu özellik, bütün kardeşlerinin devrin en büyük ve itibarlı şahsiyetleri ile evlenmiş olmalarıdır. Bu sebeple annesi Hind binti Avf b. Züheyr için “İhtiyar kadınların en talihlisi, yeryüzündeki büyük da­matları toplamış” denirdi. Gerçekten de bu hanım, damat bakımın­dan yeryüzünün en şerefli ve itibarlı kadını sayılmıştır. Çünkü da­matlarına bakıldığında başta Hz. Peygamber (sav) olmak üzere birçok yüksek şahsiyeti görmek mümkündür: Bunlar: Cafer b. Ebî Tâlib (ra), Hz. Ebû Bekir (ra), Hz. Ali (ra), Hz. Hamza (ra), Hz. Abbâs (ra), Velid b. Muğire, Ubeyy b. Halef el-Cumahî ve Ziyad b. Abdullah b. Mâlik el-Hilâlî’dir.[15]

 

Bu yazı toplam 230 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar