1. YAZARLAR

  2. Mükremin Kızılca

  3. On Dokuzuncu Yüz Yıl Sonunda Tıp
Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Yazarın Tüm Yazıları >

On Dokuzuncu Yüz Yıl Sonunda Tıp

A+A-

1898 yılının İstanbul’unu yani Osmanlı devlet-i aliyyesinin başkentini tababet bakımından nasıl tasavvur ediyoruz?

Aşağıda o günün İkdam gazetesinden birkaç doktor ve eczane ilanını sizler için çevirdim. Metnin aslı bazı tamlamalar içeriyor, onlardan gerekenleri parantez içinde bugünün diline naklettim.

Bugünün tıbbıyla 125 yıl öncesinin tıbbının bir mukayesesi bakımından önemli notlar, buyurun efendim.!

 “Mühim İlan Doktor Nikolanidis

Umum emraz-ı tenasüliyenin (üreme yolu hastalıkları) ve bahusus daü’l-efrencin ve bel soğukluğunun gerek had ve gerek müzmin nevinin 6 buçuk gün zarfında tamamıyla cedid ve veca’sız ve iltihab-ı mesane ve prostat ve tazyikat gibi ihtitalatının önünü alan usul ile suret-i katiyyede ve geriye gitmemek üzere tedavisi emniyeti olmayanlar bedel-i tedaviyi (tedavi ücretini) iyi olduktan sonra versinler.

Her gün sabahtan akşamın saat onuna kadar Galata’da köprünün karşısında sıvacı oğlu hanının yanında beş numaralı muayenehanesinde muayene eylemektedir.

Almanyalı Doktor

Bel soğukluğu firengi ve deri illeti tabib-i hususisi tabib-i mumaileyh Avrupa tıp darülfünunları ile kebir hastanelerde müddet-i medide icra eylediği tatbikat-i ciddiye ve tecarüb-i adide ve her sene Paris Viyana Berlin ve Londra tıp kongrelerine icra eylediği ziyaret sayesinde yeni ve eski bel soğukluğunu pek az müddet zarfında ve hiç veca’ hissetmeksizin katiyyen tedavi ettiği gibi en müthiş frengi illetini dahi kendisine mahsus yeni bir usul ile esasen teşfiye (şifa vermekte) etmekte ve cilt illetlerinin her nev’ini suret-i mahiranede tedavi eylemekte olduğunu ve her gün alaturka saat dörtten ona kadar İstanbul’da tramvay caddedinde eski düyun-i umumiye idaresi karşısındaki dört numaralı muayenehanesinde hususan hasta kabul edeceğini ilan eyler.

Doktor İzzet Beğ

Emraz-ı tenasüliye inas ve zeker tabib-i hususisi

Tabib-i mumaileyh Parisin en meşhur hastanelerinde müddet-i medide icra eylediği tatbikat-i ciddiye ve tecarüb-i müteaddide (birçok deney) sayesinde zükur ve inasa (kadın – erkek) ait bilcümle alat-i tenasüliye (cinsel aletler) hastalıklarını ve bilhassa yeni ve eski bel soğukluğunun ve firengiyi en son sistem üzere az müddet zarfında ve keyifsizlikten hiç eser bırakmayarak suret-i katiyede tedavi etmekte olduğu gibi mide ve ciğer ve yürek ve bağırsak ve göğüs ve sair emraz-ı dâhiliyeyi dahi usul-ü cedide mucibince tedavi etmekte idüğünü ve cuma ve pazardan maada her gün sabah ve akşam eczahane-i acizanemde hastaganı (hastaları) muayene ederim.

İlk vizite ve fukara meccanen olduğunu ilan ederim.

İngiliz ecza hanesi sahibi

İngiliz N Fanzuk  Eczahanesi Hamidiye Türbesi Karşısında Numara 4

Bel soğukluğunun tedavi-i mükemmeli meşahir-i etıbba (ünlü doktorlar) sayesinde otuz seneden beri eczahane-i acizanemde icra olunan tecarüb-i adide (sayısız tecrübeler) neticesi olmak üzere müteveffa-yı meşhur Doktor Argolabet’in tertib-i mahsusu üzere imal olunan Antibiltör nam bel soğukluğu haplarını istimal eden pek çok zevat-i mezkûr hapların celp edilmiş bu gibi edviye-i hususiyelere kat ender kat faik bulunduğunu yeni ve eski bel soğukluğu ile mesane ve yürek hastalıklşarını kemal-i suhuletle müddet-i kalile zarfında katiyen teşfiye etmekte idüğünü ve yolculukta dahi istimalş edilmekte idüğünü kemal-i memnuniyetle beyan ve tasdik etmektedirler.

İngiliz eczahanesi sahibi N Fanzuk

Portakalis

Frengi ve bel soğukluğu tabibi

Emraz-ı tenasüli,ye-i inas ve zükur (kadın – erkek) tabib-i hususisi (özel doktoru) eski ve yeni bel soğuklukları üç defada … beş defada enva-ı firengi on defada kut milbiter kamış darlıkları prostat, mesane, husyeteyn (hayalar), rahim ufunetleri, ananet (iktidarsızlık), seyelan-i meni (sperm akıntısı), akamet (kısırlık), seyelan-i rahim (rahim akıntısı), inkıta-ı hayz gibi hastalıkların kaffesi bugün Avrupa’da henüz keşfolunup meydan-i intişara konulan usul-i cedide üzere ve alat-i mükemmele ile tarafımızdan tedavi olunmaktadır.

Birinci vizite umumiyetle meccanedir.

Mumaileyh Sirkeci’de Bahçekapı’sı civarında Hamidiye türbesi karşısında İngiliz ecza hanesinde her gün bulunmaktadır.”

(Kaynak: İkdam Gazetesi 1092. Sayı İstanbul / 31 Temmuz 1898)

Önceki ve Sonraki Yazılar