1. YAZARLAR

  2. Mükremin Kızılca

  3. Yüz Yıl Önce Konya Emlak’ı
Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Yazarın Tüm Yazıları >

Yüz Yıl Önce Konya Emlak’ı

A+A-

Yetim Malları müdürlüğü demek olan “Emval-i Eytam Müdiriyeti” 1923’lerde Konya’da kimsesiz çocukların mal ve nakitleriini koruma altına alan bir kurumdur.

Bu kurum biriken nakitleri isteyenlere kredi olarak dağıtmaktadır. Aşağıdaki belgede geri dönmeyen nakit yetim paralarının tahsili için başvurulan yöntemi görüyorsunuz.

Bu belgede haddi zatında o günün Konya’sının bütün yönleriyle bir haritası da gözler önüne serilmektedir. Bağlar, üzüm bağları, bağ evleri, mahalle adları, semtler, sülaleler ve kişi adları gibi.

“Emval-i Eytam Müdüriyetinden

1-Çifte Nerdiban Mahallesinde Sille tariki üzerinde 420 zira miktarında Azade Ebu Bekir Efendi damadı Abdullah Efendinin maa müştemilat bir bap hanesi.

2-Ahmet Fakih Mahallesinde Köprü Başı caddesinde 200 arşın miktarında mahelle-i mezkureden Sahıncı Hacı Mustakı oğlu Hacı Çori’nin malumü’l-hudud (sınırı bilinen) müfrez ve maa müştemilat hanesi

3-Ferhuniye Mahallesinde merkez garben (doğusu) hasta hanesi kurbunda malumu’l-dudud 12 dönüm atik, Civar Mahallesinden Azade Ebubekir Efendi mahdumu Zuhdü Efendinin guraması / alacaklıları.

4-Yorgancı yöresinde altı kıta sened-i hakani mucibince ma’lumu’l-hudud 12 dönüm ve İhtiyarettin Mahallesinden Nakip Zade Mehmet ve Ahmet Efendilerle bağ hane ve eşcarlı (ağaçlı) tarla ve kürum bağları

 5-Civar Mahallesinde 500 arşın miktarında Mahalle-i mezkureden Köse İbrahim Efendi Zade Nazım Efendinin ma’lumu’l-hudud maa müştemilat bir bap hanedeki sekizden yedi hisse-i şaiyası.

6-Kazanbendi mevkiinde 3000 zira miktarında 8 kıta sened-i hakani mucibince ma’lumu’l-hudud Yunus oğlu Mahallesinde Hazef Zade Osman Ağanın bağhane ve kürum bağı ve eşcarlı tarlası

7- Zincirlikuyu Mahallesinde vaki 1600 arşın miktarında zemini evkaf-i Celaliyeden ve Abit Çelebi Zade Celal Çelebinin maa müştemilat bir bap hanesi.

8- Durak Fakih Mahallesinden Abit Çelebi Mahallesinden Kamil Efendinin Meramda Sahibata yöresindeki yedi kıta sened-i hakani mucibince iki dönüm üç evlek dört bin zira bağ ve bağhanesiyle eşcarlı tarlası.

9- Zincirlikuyu Mahallesinde vaki 2000 zira mikyasında damat Rıza Efendi Zade müteveffa Sadrettin Çelebinin maa müştemilat müfrez dâhiliye hanesi.

10-Selam yöresinde dört dönüm 400 arşın atik mikyasında Pürçüklü Mahallesinden Kitapçı Zade Tevfik Efendinin iki kıta sened-i hakani mucibince ma’lumul hudut bağ ve bağ hanesi.

11- İhsaniye Mahallesinde vaki 600 arşın mikyasında sabık Konya merkez telgraf müdürü Mustafa Sabit Efendinin malumu’l-hudut maa müştemilat bir bap hanesi

12- Bab-ı Aksaray Mahallesinde vaki 265 arşın mikyasında Eşref Efendi Zade Mustafa Niyazi Efendinin malumu’l-hudut maa müştemilat bir bap hanesi.

13- Abdurreşit Tollu Oğlu yöresinde üç dönüm zira miktarında Uluırmak Ali Hoca Mahallesinden Taşçı Memiş ustanın bağ ve bağhanesi ile kurüm bağı

14-Sallıoğlu havalisinde altı dönüm ve altı evlek Dolap Mektep Mahallesinden İbrahim oğlu Niyazi’nin malumul hudut kürum bağı ve tarlası

15-Gemalmaz Mahallesinde vaki 400 zira atik mikyasında Hadimli Mehmet Efendi Zade Mustafa Efendinin ma’lumul hudut maa müştelimat bir bap hanesi

16- Halhane Civarında iki dönüm dört evlek 300 zira miktarında Devle Mahallesinden Ahmet Beyin Halil İbrahim oğlu Mehmet’in malumu’l-hudut tarla ve bağ hanesi.

17- Meramda Selam yöresinde iki dönüm atik Civar Mahallesinden merhum Abdulvahid Çelebi Efendi kerimesi Şehriban Hanımın ma’lumül hudut eşcarlı tarlası

18- Civar Mahallesinde Celal sokağında vaki 75 arşın mikyasında Tiryakinin Hacı Ahmet oglu Mustafa’nın maa müştemilat ma’lumul hudut bir bap hanesi

19- Bulgur İmam Mahallesinde caddesinde vaki iki dönüm iki yüz zira miktarında Abdülkerim Zade Yusuf Kenan Efendinin maa müştelimat bir bap hane ve kürüm bağının almasına sehim ihtamiyle 26 sehmi

20- Ahmet Dede Mahallesinde vaki 300 zira mikyasında Parlak Zade Hakkı Efendinin ma’lumul hudut maa müştemilat bir bap hanesi

Konya Emval-i Eytam Emanât Sandığından istidane  (ödünç) eyledikleri mebaliğ-i ma’lumeye mukabil sanduk-i mezkureye vefaen merhün (ipotekli) olan bâlâdaki (yukarıdaki) emlak ve arazinin tediye-i deyn (borçlarını ödeme) etmediklerinden 20 Şubat 1339 tarihinden itibaren iki mah (ay) zarfında bil-müzayede bey ve furuht (satış) edilmek suretiyle istifa-i matlup (tahsili yoluna gidileceğinden) edileceğinden talip olanların Eytam Dairesine veya ser münadiye müracat eylemeleri.”

(BABALIK 8 Mart 1923 Perşembe 13. Yıl Konya)

Önceki ve Sonraki Yazılar