2023 mali yılı 3 aylık gıda malzemesi alımı işi

 

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

2023 MALİ YILI 3 AYLIK GIDA MALZEMESİ ALIMI İŞİ

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2023 Mali Yılı 3 Aylık Gıda Malzemesi Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/493139

1-İdarenin

a) Adı : AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : Pirebi Mahallesi Molla Kasım Sokak No:14 42040 MERAM/KONYA

c) Telefon ve faks numarası : 3323206441 - 3323203448

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2023 Mali Yılı 3 Aylık Gıda Malzemesi Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım Karatay Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü için 121 kalem gıda malzemesi 2. Kısım Akşehir Nasrettin Hoca Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü için 162 kalem gıda malzemesi 3. Kısım Mevlana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü için 142 kalem gıda malzemesi alımı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1-Karatay Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 2-Akşehir Nasrettin Hoca Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 3-Mevlana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi : Mevlana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Karatay Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve Akşehir Nasrettin Hoca Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüklerinin gıda ambarlarına istenilen saat ve tarihte yüklenici tarafından teslim edilecektir. Sözleşme süresince haftalık periyotlar halinde pey der pey alınacaktır. (3 ay süreli )

d) İşe başlama tarihi : 01.07.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.06.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ( Pirebi Mahallesi Molla Kasım Sokak No: 14 Meram/KONYA)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Evleri Sitesi-Karatay Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Evleri Sitesi-Akşehir Nasrettin Hoca Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Evleri Sitesi-Mevlana Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

  • Basın No: ILN01834447