Mükremin Kızılca

Mükremin Kızılca

Yazarın Tüm Yazıları >

Gazel-i Güzel

A+A-

Şiir sanatının nirvanası sayılan divan edebiyatı gazelleri aşk ve şarap dışında bazen de güzel şeylerden bahseder.

Çok güzel konulara değinen Ruhiye ait üç gazele geçmeden önce günümüz şairi Gargari’den aynen R harfiyle biten bir gazeli keyifle ve ibretle okuyacağınızdan eminim.

Aldanma, yok şimdi sanata hünere ilgi
Varsa yoksa şu zamanda paraya itibar
Toplum içre soru soran edepsizdir amma
Pek yakışır bî-edebe kelime-i kibar
İçi boşlar dövse de daima çenesini
Denizler gibi âlimler sessiz, sanki duvar
Eğer bir dayı (nağın) yoksa meclis-i erde
Ümitlenme boşuna ilk önce dayın kovar
Sende varsa, arayan da soran da çok olur
Yoksa önce en yakınların baştan savar
Şimdilerde ekâbire, elit derler, unutma! 
Halka ise, sürü derler onlar, yani davar!
En güzeli tepeden bakmaktır ona göre
Zira alttakini gelen döver, giden döver.
Hiçbir fert baki sanmasın erikesini
Gün gelir, ne erike kalır ne de yaver!
İki dirift atmakla kendini sarhoş etme!
Gök kubbede hoş seda bırakandır muzaffer!

(Gargari) 

Asıl adı Osman olan ve sadece 1605 yılında Şam’da öldüğü bilinen Bağdatlı Ruhi bu konuda her beytin son harfini aynı harfle bitirdiği gazeller yazmıştır.

Söyler cebin-i arızuna eyleyen nazar
Sübhan-i hâlik haleka’ş-şemse vel’kamer
Geldi mehabbetinle vücuda mükevvenat
Oldı cemal-i muhteremin ahsene’s-suver
Bldirmeğe hakikat-i eşyayı bîhicab
Virdin mearif ehline Kur’anla haber
Tab’ın gibi felekde kanı tab’ı müstakim
Kavlin gibi cihanda kanı kavl-i muteber
Ruhiden eyleme nazar-i şefkatin diriğ
Ya hâteme’r-risaleti ya seyyide’l-beşer

Ziyad oldukça hüsn-i yâre müptela artar
O hod zevk eyler amma ben dilfikare bela artar
Visal-i yâre iller sim ü zer ben nakd-i can virdim
Çok olsa bir metaın talibi lâbüd baha artar
Çok oldukça derunum dağı artar kalbimin şevki
Ne denlü hane pür şem’a olsa ol denlü zıya artar
Dem-i vaslında cuş itse aceb mi gözlerim yaşı
Gözüm nurı bahar-ı eyyamı sular câbeca artar
Nice vardır dilim bilsem kadeh nedişine ey sofi
Anun hod sohbetinde kalb-i mahzuna safa artar
Cihanın nimetinden hisse ümidin getirür Ruhi
Şu denlü talibi var kim ne sana ne bana artar.

Köhne dünya kiminin taze gülistanıdır
Kiminin mihnet-i eyyamla zindanıdır
Ey mey-i ğafletle serhoş olan lâ ya’kıl
Aklını başına devşir ki cihan fanidir
Aşk-ı dilberde ne keyfiyet olur kim halkın
Kimisi mest ü harab ve kimi hayranıdır
Mihriban didi sana düşdi belaya dil-i zar
Bu belayı getüren başına yalanıdır
Halka-i zikirde sordum seni mihrulardan 
Didiler şehrimizin afet-i devranıdır
Iyş ider sanmasun ol şuh-ı cefa-pişeye din
Dil-i gam-dideyi kim âşık-ı nalanıdır. 
(Ruhi)

Önceki ve Sonraki Yazılar