Mükremin Kızılca
Mükremin Kızılca

Benim Kızılelma’m - 1

04 Ekim 2022
3 dk Okuma
1 ay önce
Benim Kızılelma’m - 1

Ben Müslümanım!

Bir olan Allah’ın dünyayı yaratalı beri tek din gönderdiğine inanırım, bu dini tebliğ eden on binlerce peygamberin kavimlerine ve iklimlerine göre farklı adlar alabildiğine kaniyim.

“Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!” diye Nûh’a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve İsâ’ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey (İslâm dini), Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. Allah, ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır.” (Şura/13)

Ben Müslümanım!

Hristiyanların da Yahudilerin de İslam’ın, Allah’ın son sözü olduğunu bildiklerinden eminim ancak maddi, dünyevi ve siyasi gerekçelerle bu mutluluktan kendilerini mahrum etmelerine yanıyorum.

Ben Müslümanım!

İslam ve Müslüman kelimelerinin veya eşanlamlısı olan kelimelerin Hz Âdemden Hz Muhammed Mustafa aleyhimüsselama kadar bütün inananlarca kullanıldığına vâkıfım.

Ben Müslümanım!

İnsanlığın babası Hz Âdem Asya’ya veya Ortadoğu’ya iskân edildiğindendir ki ilahi vahye muhatap peygamberlerin çoğunluğu bu muhitten vazifelerini icra ettiler. Şu anda mevcut beş kıtadan üçünde o zamanlar henüz insanlar dağılıp yurt edinmemişlerdi.

Ben Müslümanım!

Hz İsa ve Hz Musa’ya iman edip orada takılıp kalan ve son peygamberi görmemezlikten gelenlerin iman etmelerini istiyorum. Hak din sadece İslam’dır, Hristiyanların ve Yahudilerin son peygamberi de kabul etmeleri Müslüman olmaları için yeterlidir.

Ben Müslümanım!

Hazreti Muhammed aleyhisselama iman etmeyen Yahudiler iki, Hristiyanlar ise bir eksikle imandan yoksundurlar. Zira Yahudiler son iki elçiye, Hristiyanlarsa sadece son elçiye iman etmeyerek hüsrandadırlar.

Ben Müslümanım!

Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçtiğini iddia eden gence soruyorum: Hristiyanlıkta benden fazla neye inanıyorsun?

Sen Hristiyan olmakla imanını eksiltmiş oldun, oysa tamamlamak için geçtim, diyorsun.

Ben Müslümanım!

Ayetlerin kendi içinde çelişeceğine asla itibar edemem, Mekki ve Medeni inişe göre, o günün geçici şartları çerçevesinde çok cüzi farklılıklar olsa da ben bunların arasından ehl-i kitapla yani Hristiyan ve Yahudilerle olan ilişki ve görüşmelerde yumuşak olan ayeti tercih ederim.

Ben Müslümanım!

İnancı, felsefesi ve görüşü ne olursa olsun hiç bir suçsuza asla el kaldıramam. Benim dinimde zarar vermemek ve zarara uğramamak esastır.

Ben Müslümanım!

Batıl din olarak telakki edilen ve insanlığın uydurduğu felsefi ve kültlere dayalı ekollerin kısmen de olsa hak din motifleri taşıdığı görülmektedir. Müslümanların Allah’ın arzusu istikametinde bu insanlara hak dini tebliğ etmeleri kaçınılmaz bir vazifedir.

Ben Müslümanım!

Bütün insanların ahirette azap çekmemeleri için iman etmelerini isterim ama iman etmeyenlerle de komşu, arkadaş ve insani muamelelerde bulunurum.

Ben Müslümanım!

En doğru sözün en son söylenen olduğu muhakkaktır, Kur’an ve Hz. Muhammed Mustafa Allah’ın iradesini bize en son aktaran iki kaynaktır, bu nedenle doğrunun, tek doğrunun İslam öğretisi oldu kesindir.

 Ben Müslümanım!

Başımızdaki devletin başındaki kim olursa olsun itaat etmek gerektiğini bilirim. Fitne çıkarmanın en büyük musibet olduğunu da bilirim.

Çeşitli inanç guruplarını barındıran devletlerde laiklik kaçınılmaz bir yöntemdir. Bu yöntemde devlet hiçbir vatandaşın dini gerekçelerle yaptığı hareketlere, giyim – kuşamına, yeme - içmesine ve fikrine müdahale edemez.

Ben Müslümanım!

Cumhuriyet ve demokrasinin İslam’a en yakın sistemler olduğunun bilincindeyim. Bu sistemin, farklı inanç ve düşünce topluluklarına sahip devletlerde olmazsa olmaz şart olduğuna kaniyim.

Yorum Yazın