MEYDAN AYDINLATMA VE ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR - 3.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

 

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

4 KISIM 28 KALEM MEYDAN AYDINLATMA MALZEMESİ VE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/846527

1-İdarenin

a) Adı : 3.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi : ISTANBUL YOLU ÜZERI 06790 ETİMESGUT/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası : 3122448550 - 3122442410

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 4 KISIM 28 KALEM MEYDAN AYDINLATMA MALZEMESİ VE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KISIM 28 KALEM MEYDAN AYDINLATMA VE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI 1'İNCİ KISIM 1 KALEM GÖMÜLÜ ARMATÜR TAKS MALZEMESİ ALIMI 2'NCİ KISIM 3 KALEM KABLO VE PRİMER KİTİ ALIMI 3'ÜNCÜ KISIM 3 KALEM AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI 4'ÜNCÜ KISIM 21 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 3'ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA KONUŞLU BULUNAN 3'ÜNCÜ HAVA İSTİHKAM İNŞAAT TABUR KOMUTANLIĞI MÜFREZE KOMUTANLIĞI (KONYA) ADRESİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

ç) Süresi/teslim tarihi : Yükleniciye mal teslimine başlanabilmesi için ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup, sözleşmenin imzalandığı günü takip eden günden itibaren teslim süresinin başladığı kabul edilecektir. 10.3.2. Alımı yapılacak olan malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi : 10.3. maddesinde belirtilmiştir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.09.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU ETİMESGUT/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İstekli imalatçı olduğunu aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafında istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  • Basın No: ILN01885551