3 KISIM MUHTELİF GIDA MALZEME ALIM İHALESİ

 

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

DEVLET HASTANESİ -CİHANBEYLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

3 KISIM MUHTELİF GIDA MALZEME ALIM İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/400006

1-İdarenin

a) Adı : DEVLET HASTANESİ -CİHANBEYLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : ATÇEKEN MAH.HASTANE CAD. NO.61 42850 CİHANBEYLİ/KONYA

c) Telefon ve faks numarası : 3326734093 dahili 2123 - 3326734095

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 3 KISIM MUHTELİF GIDA MALZEME ALIM İHALESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM MUHTELİF GIDA MALZEME ALIM İHALESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ MUTFAK DEPOSU

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra teslimatlar idarenin talebi doğrultusunda peyderpey olarak 10 (on) gün içinde teslim edilecektir. Siparişler Mail-fax ve/veya whatsapp-iadeli posta yoluyla yapılacaktır. Ürünler İdarenin belirttiği saatler içinde ve sipariş edilen miktarda Hastanemiz mutfak birimine teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.04.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilen ürünler TSE Belgeli ve Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olacaktır

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif Edilen Malzeme/malzemelere ait numuneler ve yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen belgeler  EKAP üzerinden gönderilecek olan "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi yapılması" formunda belirtilen süre içerisinde numune/numuneler ve belgeler  teslim edilecektir. Teslim edilmediği taktirde teslim edilmeyen kısıma ait teklif değerlendirme dışı bırakılacak ve idari Şartnamenin 36. maddesininin hükümleri uygulanacaktır

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  • Basın No: ILN02010091