ALTINEKİN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

 

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN             İHALENİN
SIRA NO TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ PAFTA  ADA  PARSEL   YÜZÖLÇÜMÜ        ( m2) İMAR DURUMU HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDELİ (TL.) GEÇİCİ TEM. (TL.) TARİH SAATİ
1 42070104980 KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR TARLA L29B23C 110 1 10.065,47 İMARSIZ TAM 270.000,00 67.500,00 25.06.2024 09:15
2 42070105007 KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR TARLA L29B24C 175 10 968,21 İMARSIZ TAM 70.000,00 17.500,00 25.06.2024 09:30
3 42070105155 KONYA ALTINEKİN HACINUMAN ARSA L30D06B3C 127 14 938,70 İMARSIZ TAM 155.000,00 38.750,00 25.06.2024 09:45
4 42070105173 KONYA ALTINEKİN HACINUMAN ARSA L30D06C2B 132 107 2.104,91 İMARSIZ TAM 370.000,00 92.500,00 25.06.2024 10:00
5 42070105216 KONYA ALTINEKİN HACINUMAN ARSA L30D06A1C 147 19 532,48 İMARSIZ TAM 438.000,00 109.500,00 25.06.2024 10:15
6 42070105273 KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA TARLA L29B23D 201 3 12.631,43 İMARSIZ TAM 290.000,00 72.500,00 25.06.2024 10:30
7 42070105297 KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA TARLA L29B23D 227 7 5.893,53 İMARSIZ TAM 130.000,00 32.500,00 25.06.2024 10:45
8 42070105309 KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA TARLA L29C04D 237 1 6.895,14 İMARSIZ TAM 155.000,00 38.750,00 25.06.2024 11:00
9 42070105328 KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA TARLA L29C04D 265 7 7.967,27 İMARSIZ TAM 180.000,00 45.000,00 25.06.2024 11:15
10 42070105332 KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA TARLA L29C04D 270 4 1.948,50 İMARSIZ TAM 45.000,00 11.250,00 25.06.2024 11:30
11 42070105737 KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA ARSA L29C04A1D 155 2 451,68 İMARSIZ TAM 165.000,00 41.250,00 25.06.2024 11:45
12 42070105747 KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA ARSA L29C04A1D 158 3 141,13 İMARSIZ TAM 50.000,00 12.500,00 25.06.2024 12:00
13 42070101935 KONYA ALTINEKİN MANTAR ARSA L29B25B04C 102 17 1.194,28 İMARSIZ TAM 395.000,00 98.750,00 25.06.2024 12:15
14 42070106047 KONYA ALTINEKİN MANTAR TARLA L30A21A 207 9 6.177,83 İMARSIZ TAM 470.000,00 117.500,00 25.06.2024 13:45
15 42070104710 KONYA ALTINEKİN YENİ ÖLMEZ ARSA L29B21C2B 201 1 1.338,27 İMARSIZ TAM 410.000,00 102.500,00 25.06.2024 14:00
16 42070103270 KONYA ALTINEKİN SARNIÇ ARSA 24   2323 234,00 İMARSIZ TAM 100.000,00 25.000,00 25.06.2024 14:15
17 42070105057 KONYA ALTINEKİN SARNIÇ ARSA L29C02A 123 12 1.626.76 İMARSIZ TAM 265.000,00 66.250,00 25.06.2024 14:30
18 42070105069 KONYA ALTINEKİN SARNIÇ ARSA L29C02A 133 1 243,40 İMARSIZ TAM 153.000,00 38.250,00 25.06.2024 14:45
19 42070105071 KONYA ALTINEKİN SARNIÇ ARSA L29C02A 133 3 292,01 İMARSIZ TAM 48.000,00 12.000,00 25.06.2024 15:00
20 42070106370 KONYA ALTINEKİN TOPRAKLIK ARSA L30A17D4C 112 18 1.637,19 İMARSIZ TAM 310.000,00 77.500,00 25.06.2024 15:15
21 42070106372 KONYA ALTINEKİN TOPRAKLIK ARSA L30A17D4C 112 20 349.46 İMARSIZ TAM 105.000,00 26.250,00 25.06.2024 15:30
                                                                    KİRALANMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN     
  TAŞINMAZ NO   İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ PAFTA  ADA  PARSEL   YÜZÖLÇÜMÜ        ( m2) KİRALAMA SÜRESİ HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDELİ (TL.) GEÇİCİ TEM. (TL.) TARİH SAATİ
22 42070105360 KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA TARLA L29C09A 308 1 10.555,36 5 YIL TAM 6.000,00 1.500,00 26.06.2024 09:15
23 42070105361 KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA TARLA L29C09A 308 19 19.899,80 5 YIL TAM 12.000,00 3.000,00 26.06.2024 09:30
24 42070106020 KONYA ALTINEKİN MANTAR TARLA L30A16A 178 5 21.705,04 5 YIL TAM 30.000,00 7.500,00 26.06.2024 09:45
25 42070106021 KONYA ALTINEKİN MANTAR TARLA L30A16A 178 12 17.900,25 5 YIL TAM 25.000,00 6.250,00 26.06.2024 10:00
26 42070106031 KONYA ALTINEKİN MANTAR TARLA L29B20B 189 4 10.287,19 KİRALANACAK ALAN 5.143,59 5 YIL  1/2 7.000,00 1.750,00 26.06.2024 10:15
27 42070106042 KONYA ALTINEKİN MANTAR TARLA L30A16D 199 2 17.130,59 5 YIL TAM 25.000,00 6.250,00 26.06.2024 10:30

1- Yukarıda özellikleri belirtilen 1 ve 21 inci sıradaki taşınmazların satışı,  22 ile 27 inci sıra nolu taşınmazların kiralanması  2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte,  Altınekin Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği İhale Odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.

2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale  saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6- İhale Saati esnasında 3194 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi ibraz edilen taşınmaz ihalesi iptal edilecektir.

7- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

8-İhaleye katılabilmek için isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2024 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

f) Muhasebe Yönetim sisteminde her türlü ödemenin tahakkuk yoluyla sistem üzerinden iade işlemi gerçekleştirileceğinden, ihaleye katılım için ödenen geçici teminat bedelini ihale takviminin sonuçlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün sonra dilekçe ile belirtilecek banka hesap numarası EFT/havale yoluyla iade edilecektir.

9-İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10-Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

11-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR

  • Basın No: ILN02037871
Metni Kaydır