DİŞ HEKİMLİĞİ HASTA SİMÜLATÖRÜ SATIN ALINACAK

 

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

DİŞ HEKİMLİĞİ HASTA SİMÜLATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

YENİ NESİL TAM DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ HASTA SİMÜLATÖRÜ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/636771

1-İdarenin

a) Adı : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi : Yaka Mah. Beyşehir Caddesi Bağlarbaşı Sokak 42090 Meram MERAM/KONYA

c) Telefon ve faks numarası : 3322200025 - 3322200045

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : YENİ NESİL TAM DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ HASTA SİMÜLATÖRÜ

b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 ADET YENİ NESİL TAM DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ HASTA SİMÜLATÖRÜ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

ç) Süresi/teslim tarihi : Cihazın kurulumu, taraflar arasındaki belirlenen tarihte mesai saatleri içerisinde, alıcı kurumun belirleyeceği muayene komisyonunun gözetiminde yapılacaktır. Kurulumu takiben, satıcı cihazı çalıştıracak ve muayene komisyonunun cihazın çalıştığını teyit etmesi sonrasında taraflar arasında teslim tutanağı imzalanarak cihaz teslim alınacaktır. Cihazda fonksiyonel olarak bir hata oluşması sonucunda çalışmaması durumunda cihaz teslim alınmayacaktır. Montaj firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasını takiben 10 takvim günü içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.06.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yaka Mahallesi Beyşehir Caddesi Bağlarbaşı Sokak 42090 - MERAM / KONYA Adresinde bulunan Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

SATIŞ SONRASI HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ VE/VEYA TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ

YEDEK PARÇA, KALİBRASYON, SERVİS VE BAKIM ONARIM TEMİNİNE YÖNELİK TAAHHÜTNAME

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

SATIŞ SONRASI HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ VE/VEYA TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ KAPSAM DIŞI ÜRÜNLER

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ TIBBİ CİHAZ BİLGİLERİ

YERLİ MALI BELGESİ

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Katalog

TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  • Basın No: ILN02040140
Metni Kaydır