ETİ MAHALLESİ 2674 ADA 11 PARSEL ARSA SATIŞI İHALE İLAN METNİ

 

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

1-TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ  İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;      

a) Adı : Konya /Ereğli Belediyesi

b) Adresi : N.Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 Ereğli / KONYA

c) Telefon numarası: (0 332) 713 15 18         

d) Faks numarası: (0 332) 713 12 40

2-İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Mülkiyeti belediyemize ait; aşağıda bilgileri yazılı olan arsa; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre ihale edilecektir.

İhale 15/02/2024 tarihinde Perşembe günü Saat: 14.00” da Sevide Tavas toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacak olup, işin şartnamesi belirlenen bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir. Müracaat Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'ne ihale günü en geç saat 12.00’a kadar yapılacaktır. İhale saati uygulamasında TRT ve PTT kurumları saat ayarı esas alınır.

3-İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER ve İHALE TARİH VE SAATLERİ:

Sıra Mahalle Ada Parsel M2 Niteliği Muammen B. Geçici Tem. İhale Tarih Saat
1 Eti Mahallesi 2674 11 5073,32m² Arsa 67.500.000,00TL. 2.025.000,00TL. 15.02.2024 Saat: 14.00

4-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a)İstekli Gerçek Kişi İse:

Teklif Mektubunun bulunduğu iç zarf.

1. Başvuru dilekçesi.

2. Şartname (istekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış)

3. İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname

4. Şartname alındı makbuzu (1.000,00TL)

5. Geçici Teminat Bedel Makbuzu, Süresiz teminat mektubu veya 90 gün süreli limit içi Teminat Mektubu.

6. Borcu yoktur belgesi (Belediye veznesinden alınacaktır.)

7. İkametgâh İl muhabiri (Nüfus Müdürlüğü e-devlet vb. yerlerden alınabilir)

8. Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Nüfus Cüzdan Sureti veya Ehliyet fotokopisi

9. Vekâleten katılma durumunda vekâletname ile vekâleten katılan kişinin imza sirküsü 

10. Ortak girişim olması halinde Noter Tastikli İş ortaklığı Beyannamesi, Yetki belgesi ve İmza Sirkülerinin idareye verilmesi. 

b)İstekli Tüzel Kişilik İse;

Teklif Mektubunun bulunduğu iç zarf

1. Başvuru dilekçesi.

2. Şartname (istekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış)

3. İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname

4. Şartname alındı makbuzu (1.000,00TL)

5. Geçici Teminat Bedel Makbuzu, Süresiz teminat mektubu veya 90 gün süreli limit içi Teminat Mektubu

6. Borcu yoktur belgesi (Mali Hizmetlerden alınacaktır)

7. Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge.(Katılımcının Oda olması halinde bu belge istenmeyecektir)

8. Şirket adına ihaleye katılacak kişi veya kişilerin, şirketin yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesi veya yetkili olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Ticaret Oda belgesinde yetkili olduğunu gösterir belge ile ihaleye katılacak kişinin imza sirküsü.

9. Vergi Sicil Kaydı veya Vergi Levhası Fotokopisi.(E devlet, internet Vergi Dairesi vb..)

10. Şirket adına vekâleten katılma durumunda vekâletname ile vekâleten katılan kişinin imza sirküsü

11. Ortak girişim olması halinde Noter Tastikli İş ortaklığı Beyannamesi, Yetki belgesi ve İmza Sirkülerinin idareye verilmesi.

5-İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE İDARENİN SERBESTLİĞİ:

Belediye Encümeni,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-İHALENİN YAPILAMAMASI HALİNDE:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 43 ncü maddesinde “Kapalı Teklif Usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde iş, pazarlık ile yaptırılır.

  • Basın No: ILN01977052