KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN

 

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTFAKŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERE AİT KONTROL VE TEKNİK DENETİM DANIŞMANLIKHİZMET ALIM İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünde yapılacak iş ve işlemlere ait kontrol ve teknik denetim danışmanlık hizmet alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/555364

1-İdarenin

a) Adı  : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi  : Pirebi mah. Gazhane Sokak 31 42200 MERAM/KONYA

c) Telefon ve faks numarası  : 3323536902 - 3323523284

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı  : Konya Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünde yapılacak iş ve işlemlere ait kontrol ve teknik denetim danışmanlık hizmet alım işi

b) Niteliği, türü ve miktarı  :  6831 Sayılı Oman Kanunun 16. Madde, 17/3. Madde ve 18. Madde hükümlerine göre yapılacak iş ve işlemlerde 1500 adet dosyanın kontrolleri ve teknik danışmanlık Hizmet alımı işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer  : Konya Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü Yetki Alanı

ç) Süresi/teslim tarihi  : İşe başlama tarihi 03.06.2024, işin bitiş tarihi 15.12.2024

d) İşe başlama tarihi  : 03.06.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 13.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  : Konya Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Belge Adı  Açıklama  Ortak Girişimlerde

İhale yetkinlik belgesi  Orman Mühendisleri Odasından Alınacaktır.  Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Bu işte; erozyon kontrolü, sel kontrolü, ağaçlandırma, rehabilitasyon, mera ıslahı, yeşil kuşak, yol şebeke planı ve benzer proje yapım işleri ve Orman Mühendislerinin Faaliyet Konuları Kapsamındaki Her Türlü Danışmanlık veya Hizmet Alımları

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

  • Basın No: ILN02023927
Metni Kaydır