MÜLKİYETİ EREĞLİ BELEDİYESİNE AİT ÇEŞİTLİ MAHALLELERDE SATILACAK ARSALARA AİT İHALE İLAN METNİ

 

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

1-TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ  İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;      

a) Adı: Konya /Ereğli Belediyesi

b) Adresi : N.Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 Ereğli / KONYA

c) Telefon numarası : (0 332) 713 15 18         

d) Faks numarası : (0 332) 713 12 40

2-İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Mülkiyeti belediyemize ait; Çeşitli Mahallelerde bulunan 16 adet arsa; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile satışı yapılacaktır.

İhale 15/02/2024 tarihinde Perşembe günü Saat: 14.00” da Sevide Tavas toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacak olup, işin şartnamesi belirlenen bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir. Müracaat Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'ne ihale günü en geç saat 12.00’a kadar yapılacaktır. İhale saati uygulamasında TRT ve PTT kurumları saat ayarı esas alınır.

3-İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER ve İHALE TARİH VE SAATLERİ:

Sıra Mahalle Ada Parsel M2 Niteliği Muammen B. Geçici Tem. İhale Tarih Saat
1 Belceağaç.Mah 111 10 8.459,36m² Tarla 2.114.840,00TL. 63.445,20TL 15.02.2024 Saat:14.15
2 Hamidiye Mah. 2027 15 700.00m² Arsa 3.500.000,00TL 105.000,00TL 15.02.2024 Saat:14.20
3 Orhaniye Mah. 176 145 500,00m² Arsa 700.000,00TL 21.000,00TL 15.02.2024 Saat:14.25
4 Orhaniye Mah. 176 146 500,00m² Arsa 700.000,00TL 21.000,00TL 15.02.2024 Saat:14.30
5 Orhaniye Mah. 176 149 500,00m² Arsa 700.000,00TL 21.000,00TL 15.02.2024 Saat:14.35
6 Orhaniye Mah. 176 150 500,00m² Arsa 700.000,00TL 21.000,00TL 15.02.2024 Saat:14.40
7 Orhaniye Mah. 176 151 500,00m² Arsa 700.000,00TL 21.000,00TL 15.02.2024 Saat:14.45
8 Orhaniye Mah. 176 152 500,00m² Arsa 700.000,00TL 21.000,00TL 15.02.2024 Saat:14.50
9 Orhaniye Mah. 176 153 500,00m² Arsa 700.000,00TL 21.000,00TL 15.02.2024 Saat:14.55
10 Orhaniye Mah. 176 154 500,00m² Arsa 700.000,00TL 21.000,00TL 15.02.2024 Saat:15.00
11 Orhaniye Mah. 176 166 500,00m² Arsa 700.000,00TL 21.000,00TL 15.02.2024 Saat:15.05
12 Orhaniye Mah 176 171 500,00m² Arsa 700.000,00TL 21.000,00TL 15.02.2024 Saat:15.10
13 Orhaniye Mah 176 173 500,00m² Arsa 700.000,00TL 21.000,00TL 15.02.2024 Saat:15.15
14 Orhaniye Mah 176 174 500,00m² Arsa 700.000,00TL 21.000,00TL 15.02.2024 Saat:15.20
15 Orhaniye Mah 176 175 525,11m² Arsa 735.154,00TL 22.054,62TL 15.02.2024 Saat:15.25
16 Orhaniye Mah 176 176 500,00m² Arsa 700.000,00TL 21.000,00TL 15.02.2024 Saat:15.30

4-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a)İstekli Gerçek Kişi İse:

Teklif Mektubunun bulunduğu iç zarf.

1.Başvuru dilekçesi.

2.Şartname (istekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış)

3.İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname

4.Şartname alındı makbuzu (500,00TL)

5.Geçici Teminat Bedel Makbuzu, Süresiz teminat mektubu veya 90 gün süreli limit içi Teminat Mektubu.

6.Borcu yoktur belgesi (Belediye veznesinden alınacaktır.)

7.İkametgâh İl muhabiri (Nüfus Müdürlüğü e-devlet vb. yerlerden alınabilir)

8.Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Nüfus Cüzdan Sureti veya Ehliyet fotokopisi

9.Vekâleten katılma durumunda vekâletname ile vekâleten katılan kişinin imza sirküsü  

b)İstekli Tüzel Kişilik İse;

Teklif Mektubunun bulunduğu iç zarf

1.Başvuru dilekçesi.

2.Şartname (istekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış)

3.İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname

4.Şartname alındı makbuzu (500,00TL)

5.Geçici Teminat Bedel Makbuzu, Süresiz teminat mektubu veya 90 gün süreli limit içi Teminat Mektubu

6.Borcu yoktur belgesi (Mali Hizmetlerden alınacaktır)

7.Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge.(Katılımcının Oda olması halinde bu belge istenmeyecektir)

8. Şirket adına ihaleye katılacak kişi veya kişilerin, şirketin yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesi veya yetkili olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Ticaret Oda belgesinde yetkili olduğunu gösterir belge ile ihaleye katılacak kişinin imza sirküsü.

9. Vergi Sicil Kaydı veya Vergi Levhası Fotokopisi.(E devlet, internet Vergi Dairesi vb..)

10.Şirket adına vekâleten katılma durumunda vekâletname ile vekâleten katılan kişinin imza sirküsü

5-İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE İDARENİN SERBESTLİĞİ:

Belediye Encümeni,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-İHALENİN YAPILAMAMASI HALİNDE:

İhalenin yapılmaması veya sunulan miktarın belediye encümenince kabul görmemesi halinde 22/02/2024 tarihinde Perşembe günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatte 2. defa ihale edilecektir.Açık teklif usulüyle ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği taktirde, yeniden aynı usulle açılır veya idare yararı görüldüğü taktirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 43 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkta yaptırılabilir.

  • Basın No: ILN01977056