MUTFAK EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR - KONYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ - GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ - GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

Hüyük Gençlik Kamp Merkezi Mutfak Ekipmanları Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/125460

1-İdarenin

a) Adı : KONYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Şems-i Tebrizi Mah. Sultan Veled Cd. No:43/A 42030 Karatay/Konya 42030 KARATAY/KONYA

c) Telefon ve faks numarası : 3323536690 - 3323536696

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Hüyük Gençlik Kamp Merkezi Mutfak Ekipmanları Mal Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : 32 Kalem Hüyük Gençlik Kamp Merkezi Mutfak Ekipmanları Mal Alımı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler, montaj dahil sözleşme imzalanmasından itibaren 20 takvim günü içerisinde bitirilip teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.02.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu - Şems-i Tebrizi Mah. Sultan Veled Cad. No:43/A Karatay/KONYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İhale kapsamında teminine gidilen malzemeleri teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl garantili olacaktır. İstekliler, garanti süresi içerisinde malzeme, montaj, işçilik, servis v.b. hizmetlerin ücretsiz sağlanacağına dair garanti belgesi veya firmanın antetli kağıdına yazılmış, firma yetkililerince imzalanmış ve kaşelenmiş belge vereceklerdir. Bu belgeye ilişkin bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi

Açıklama

İstekliler, teklif ettikleri ihale kapsamındaki malzemelerinin teknik şartnameye uygunluğunu taahhüt etmek için "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" verecektir. Bu belge, istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış, firma yetkilileri tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır. Bu belgeye ilişkin bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  • Basın No: ILN01977795