SEYDİŞEHİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İLAN

 

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

SEYDİŞEHİR  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
S. No   Ada No Parsel No Yüzölçümü (M2) Hazine İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İHALENİN
Mahallesi Mevkisi Cinsi Hissesi TARİHİ SAATİ
1 Ortakaraören   Arsa 470 1 18.021,49 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı 2.750.000,00 687.500,00 21.05.2024 09:00
2 Başkaraören   Arsa 189 7 5.214,64 Tam 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planında Ahır ve Süt İnekçeliği Alanı 800.000,00 200.000,00 21.05.2024 09:15
3 Gevrekli   Arsa 408 3 322,67 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı 158.000,00 39.500,00 21.05.2024 09:30
4 Kesecik   Tarla 105 1 838,01 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım  Alanı 150.000,00 37.500,00 21.05.2024 09:45
5 Bostandere   Arsa 126 1 57,36 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 27.000,00 6.750,00 21.05.2024 10:00
6 Bostandere   Arsa 129 1 229,61 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 112.500,00 28.125,00 21.05.2024 10:15
7 Bostandere   Arsa 133 1 55,91 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 26.500,00 6.625,00 21.05.2024 10:30
8 Bostandere   Arsa 134 5 128,57 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 69.000,00 17.250,00 21.05.2024 10:45
9 Bostandere   Arsa 134 7 144,26 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 69.000,00 17.250,00 21.05.2024 11:00
10 Bostandere   Arsa 138 1 310,07 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 152.000,00 38.000,00 21.05.2024 11:15
11 Bostandere   Arsa 140 1 164,01 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 80.000,00 20.000,00 21.05.2024 11:30
12 Bostandere   Arsa 143 1 71,98 Tam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı 34.000,00 8.500,00 21.05.2024 11:45
13 Gölyüzü   Arsa 172 4 2.605,97 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı 578.000,00 144.500,00 21.05.2024 12:00
14 Kızılca   Arsa 258 3 251,93 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Doğal Karakteri Korunacak Alan 85.000,00 21.250,00 21.05.2024 14:00
15 Saraycık   Ham Toprak 101 194 10.012,80 Tam İmarsız 550.000,00 137.500,00 21.05.2024 14:15
16 Mesudiye   Tarla 109 55 777,29 Tam İmarsız 90.000,00 22.500,00 21.05.2024 14:30
17 Yenice   Ham Toprak   531 4.425,00 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı 378.000,00 94.500,00 21.05.2024 14:45
18 Yenice   Ham Toprak   466 925,00 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı 75.000,00 18.750,00 21.05.2024 15:00
19 Yenice   Arsa   1519 210,00 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı 60.000,00 15.000,00 21.05.2024 15:15
20 Yenice   Ham Toprak 106 1 1.260,35 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı 77.000,00 19.250,00 21.05.2024 15:30

1- Yukarıda özellikleri beirtilen 20  adet taşınmaz malın satış   ihalesi   2886 Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile e  hizalarında gösterilen gün ve saatte Seydişehir Kaymakamlık toplantı salonunda toplanacak ihale komisyonunu tarafından yapılacaktır.

2- Satışı  yapılan taşınmaz mallardan KDV alınmayacaktır. 

3- Satışı yapılan taşınmaz mallar satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.  5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

4- Satışı yapılan taşınmaz mallardan satış bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL, yi geçtiği takdirde, talep üzerine bedelin 1/4 peşin kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. Peşin Ödemelerde %20 indirim uygulanır.

5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

6- Şartname ve ekleri idarimizde bedelsiz olarak görülebilir.

7-Satışı  yapılacak olan taşınmazlardan işgalli olan taşınmazların satışından  doğabilecek her türlü iftilaflar alıcısına aittir.

8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http;www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.                                       

9-Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi ( irtifak hakkı ) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli:

5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için  %1 (yüzde bir ), 5 milyon TL den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0,5 (bindebeş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 ( onbinde yirmi beş )  oranında satış bedelinden peşin döner sermaye ücreti tahsil edilir.  Yapılan işlem üzerinden tahsil edilen döner sermaye ücreti, iadesine ilişkin Mahkeme kararı haricinde hiçbir şekilde iade edilmez.

10- İhaleye katılabilmek için;

a) İsteklilerin geçici teminata ait belge ile birlikte Nufüs Müdürlüğünce tastikli  nüfus kayıt önneği ve ikametgah ilmuhaberi, gerçek kişilerin T.C tüzel kişlerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri. (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde , teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.)

b) Özel Hukuk Tüzel kişiliklerinde  2024 yılı vizeli Ticaret Odası veya Meslek Odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

c) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküsü,

d) Kamu tüzel kişilerin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve kendisine ait resmi kimlik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.         

İLAN OLUNUR

  • Basın No: ILN02023942
Metni Kaydır