Mehmet Bina

Dört büyük halifenin fazileti

Mehmet Bina

*Sahabelerin her biri müçtehiddir. İçtihadında hata yapsa bir sevap alır, isabet ettirdikleri takdirde iki sevap alırlar.

Dört Halife'nin Diğer Sahabeler İçindeki Durumu

Ümmet içinde en faziletlilerin sahabe oluşu açıklandıktan sonra, Hz. Ebû Bekir'in sıddık unvanını, tereddütsüz onun nübüvvetini ve miracı tasdikinden dolayı aldığını açıklar. Bu açıklaması kısa ve açık değilse de biz buradan, Hz. Ebû Bekir'in niçin sahabeler içinde en faziletli olduğunun bir sebebini görürüz. O da, onun iman ve teslimiyetteki yüksek keyfiyetidir..

* Muhammed b. Hanefiyye'nin babası Hz. Ali'ye "Rasulüllahtan sonra en hayırlı insan kimdir?" sorusuna Hz. Ali (ra): sırasıyla Hz. Ebû Bekir'i, Ömer'i, Osmanı (ra) sayarak açıkca cevap vermiştir.

* Cennetle müjdelenenler hadisine bakılırsa, Eris Kuyusu başına Önce Ebû Bekir (ra) sonra Ömer (ra) sonra Osman (ra) gelmiştir. Bu durum onların fazilet tertibine bir işaret olabilir. Yine Allah Rasulü bir gün, "Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osman (ra) Uhud Dağına çıkmış", dağ sallanınca; "Dur ey Uhud, senin üzerinde Nebi Sıddik ve İki Şehid var." buyurmuşlardır.

* Ebû Zer-i Gıfârî (R.A.), bir gün Rasûlüllah (S.A.V.) Hazretleri ile bir gazadan dönüyorlardı. Yolları bir meşeliğe tesadüf edince, Hz. Rasûlüllah:

— Ya Ebâ Zer? Bu meşelikte Cenabı Hakkın, acâib nesneleri ve hikmetleri vardır, istersen seyret, buyurdular.

Ebû Zer Hazretleri de meşeliğe girdi ve dört budaklı çok güzel bir ağaç gördü. Bir budağında çok beyaz bir gül üzerinde, kırmızı yazı ile şunlar yazılı idi: «Ben Ebû Bekrini's-Siddıyk içinim. Her kim ona -dil uzatır ise, Allahu Teâlâ Hazretlerinin laneti onun üzerine olsun.»

Hemen dönüp bunu Hz. Rasûlü Ekrem'e haber vermek murad ettiği zaman, ikinci budak:

— Gel bende de acâib nesneler müşahede eyle diye, nida etti.

Bunun üzerine onun yanına vardığı zaman gördü ki, onda da kırmızı bir gül var ve üzerinde beyaz yazı ile şöyle yazılı: «Ben Ömerü'l Fârûk içinim. Her kim O'na dil uzatırsa Allahu Tealâ Hazretlerinin laneti O'nun üzerine olsun.»

*Üçüncü budağa baktığı zaman, yeşil bir gül görür ve üzerinde nurdan yazı ile: «Ben zulmen katledilen Osman içinim. Her kim O'na dil uzatırsa, Allahu Teâlâ Hazretlerinin laneti O'nun üzerine olsun.) diye yazılı idi.

Dördüncü budağa baktığı zaman, şehdane renginde bir gül var ve üzerinde yeşil yazı ile şunlar yazılı idi: «Ben Ali içinim. Her kim O'na dil uzatırsa Cenabı Hak'kın laneti O'nun üzerine olsun.»

Bu acâib halleri müşahede eden Ebû Zer Hazretleri, hemen Hz Rasûlü Ekrem'e ve diğer eshaba anlattı. Onların da hepsi bunu tasdik ettiler. (R.anhum)

*Bir gün Hz. Cibril, Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimize, üzeri örtülü bir tabak elma getirerek: «Ya Rasûlallah! Bu elmaları size çok sevgili olan eshabınıza verin.» dedi.

Hz. Rasûlü Ekrem de mübarek ellerini örtünün altından sokarak, tabak içinden bir elma çıkardı ve orada bulunan Hz. Ebû Bekrini's-Sıddıyk'a (R.A.) verdi. O da elmayı alıp baktığı zaman bir tarafında: «Bu elma kullarına şefîk ve rafîk olan Allahu Teâlâ Hazretleri tarafından, Ebû Bekrini's-Sıddıyk'a hediyedir.», diğer tarafında ise: «Bir kimse Ebû Bekrini's-Sıddıyk'a buğz ederse, o zındıktır.» yazılı idi.

Rasûlü Ekrem Efendimiz mübarek ellerini yine örtünün altından sokarak bir elma daha çıkardı ve mecliste bulunan Hz. Ömer'e (R.A.) verdi. O elmanın da bir tarafında: «Bu elma, kullarına tevvab u vehhab olan Cenabı Hak tarafından, Ömerü'l-Hattab'a hediyesidir.», diğer tarafta ise: «Bir kimse Ömer'e buğz ederse, O'nun yeri sekar isimli cehennemdir.» yazılı idi.

Cenabı Peygamber Efendimiz, mübarek ellerini, örtünün altından sokarak, bir elma daha çıkarıp Hz. Osman'a (R.A.) verdiler. O elmanın da bir tarafında: «Bu elma hannan ve mennan olan Cenabı Hak'kın Osman Bin Affan'a hediyesidir.», diğer tarafında da: «Her kim Osman'a buğz ederse, O'nun hasmı Allahu Teâlâ Hazretleridir.» yazılı idi.

Yine Rasûlü Ekrem Efendimiz, mübarek ellerini örtünün altından sokarak bir elma daha çıkarıp, Hz. Ali'ye (K.V.) verdiler. Onun bir tarafında: «Bu elma kullarına tâlib ve emrine gaalib olan Allahu Teâlâ tarafından, Ali Bin Ebî Tâlib'e hediyedir.», diğer tarafında da: «Her kim Hz. Ali'ye buğz ederse, Cenabı Hak O'nun velisi olmaz.» diye yazılı idi. Rabbim bizleri cennette komşu eylesin..

Yazarın Diğer Yazıları