Mehmet Kaçar

Dinde 41 Yasin okumanın bir hükmü var mı?

Mehmet Kaçar

Yasin Suresi’ni okumanın fazileti hakkında hadisi şerifler var mıdır?

Yasin suresi, Müslümanlar tarafından çok okunan bir sure konumundadır. Diğer surelere nazaran daha fazla rağbet görmektedir.

Hz. Muhammed (S.A.V)’in bu sure hakkında söylediği ve okunmasını tavsiye ettiği çeşitli hadisi şerifler mevcuttur. Bu hadisi şeriflerden bazıları ise şöyledir:

“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de Yasin’i şeriftir. Kim Yasin’i şerif okursa, Allah onun Yasin Suresi okumasına, Kur’an-ı Kerim’i on kere okumuş gibi sevap yazar.” (Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’an, 7; Dârimî, Fedâilu’l Kur’an, 21)

“Yasin Kur’an’ın kalbidir. Allah’ı ve ahret gününü arzu ederek Yasin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz.” (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace Cenâiz 4; İbn Hanbel Müsned V, 26-27).

Yukarıda meallerini verdiğimiz hadisi şeriflerden anlaşıldığına göre, Yasin-i Şerif okuyarak mevtaların ruhlarına bağışlamak caizdir.

Ancak Kur’an’ın dirilere nâzil olduğu ve insanların onun manasını anlayarak, emir ve yasaklarına uygun bir şekilde hayat sürdürmeleri için gönderildiği unutulmamalıdır.

Yasin suresi, Yüce Allah’ın varlığına, üstün gücüne ve ahret yurduna işarette bulunan şu âyet meallerinde son bulmaktadır:

“Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini yaratmağa kadir değimlidir? Elbette kadirdir! O, çok bilen yaratıcıdır. O’nun işi, bir şeyi (olmasını) istedi mi, ona sadece ‘Ol!..’demektir, hemen oluverir. O, öyle yücedir ki, her şeyin hükümdarlığı onun elindedir. Ve siz ona döndürüleceksiniz.”(Yasin 36/81-83) 4444 Tefrîciyye veya 41 Yasin gibi belli sayılarda okunan dualar, zikirler, salâvat, âyetler ve sureler hakkında  -Namazlardan sonra 33 adet olarak okunan veyahut söylenen tesbîh, tahmîd ve tekbîr gibi pek az uygulama müstesna tutulursa-   emreden, tavsiye eden bir nas yoktur. Müslüman istediği kadar Tefrîciyye diye anılan salavât veya Yasin suresi okuyabilir.

Cenab-ı Hakk’ın hangisini kabul edeceğini biz bilemeyiz. Gaybi bilgi sadece Allah’ın indindedir.

“Bunu şu kadar okumak sünnettir, farzdır, dinin emridir…” derse veya böyle inanırsa bid’at gerçekleşmiş olur.

Böyle bir inanç olmaksızın, şahsî veya başkasının tecrübesine dayanarak “Bu kadar okumanın şuna faydası oluyor, oldu.” Der, okur ve tavsiye ederse, bu bid’at olmaz ve bir sakıncası da bulunmaz. 

Yazarın Diğer Yazıları