Mustafa Özyurt

İsa Peygamberin İnmesi

Mustafa Özyurt

Hz. İsa ahir zamanda inerek Salibi yani haç’ı kıracak, hınzırı katledecektir. Peygamberimiz s.a.v. Hz. İsa’nın kendisinin Halifesi olarak ineceğini, ahir zamanın tasarruf sahibi, hidayet vesilesi mehdi Aleyhisselama tabi olacağını, İslam üzere adil bir hâkim olarak o devirde çıkacak Deccal fitnesini katledip küfürle mücadele edeceğini haber vermiştir.
İbn-i Abbâs’tan gelen rivâyete göre, Yahûdîlerden bir cemâat, İsa a.s. ve annesi Hz. Meryem’e dil uzattılar. Hz. İsa a.s. da ellerini kaldırdı ve:“–Yâ Rabbî! Sen beni «Kün! = Ol!» kelimesi ile halk ettin. Bana ve anneme dil uzatanlara lânet et!” diye duâ etti. Allâh Teâlâ, bu duâyı kabûl buyurarak, iftirâ ve alay eden¬leri maymun ve domuza çevirdi. İşte bu hâdiseden sonra Yahûdîler, Hz. İsa’yı, kat¬letmeye karar verdiler. Havârîlerden Yehûdâ’ya birkaç kuruş pa¬ra vererek ondan Hz. İsa’nın a.s. yerini öğrendiler. Fakat Cebrâîl a.s., Rûhullâh’ın yanından hiç ayrılmıyor, O’nu koru¬yordu. Âyet-i kerîmede buyrulur: “…Biz Meryem oğlu Îsâ’ya açık mûcizeler verdik ve O’nu Rûhu’l-Kudüs ile güçlendirdik…” (el-Bakara, 253) Nihâyet Hz. İsa (a.s.), Allâh tarafından semâya kaldı¬rıldı. 
O sırada otuz üç yaşındaydı. Yahûdîler, Hz. İsa’nın kaldığı eve girince Cenâb-ı Hak, Yehûdâ’yı İsa a.s. şeklinde temessül ettirdi de Rûhullâh’ın yerine Yehûdâ’yı öldürdüler. Allâh Teâlâ buyurur: “İnkâr etmelerinden ve Meryem’in üzerine büyük bir iftirâ atmalarından ve «–Allâh rasulü Meryem oğlu Îsâ’yı öldürdük!» de¬meleri yüzünden onları lânetledik. Hâlbuki O’nu ne öldürdüler; ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara Îsâ gibi gös¬terildi. O’nun hakkında ihtilâfa düşenler, bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uymak dışın¬da hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve kesin olarak O’nu öldürmediler.” (en-Nisâ, 156-157) “Bilâkis Allâh, O’nu (İsa’yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allâh izzet ve hikmet sâhibidir.” (en-Nisâ, 158)Hz. İsa’nın (a.s.) son günleri hakkında İncîl’in 221 ve 222. bâblarında şu bilgiler yer veriliyor:
Roma askerleri, Hz. İsa’yı  yakalamak için eve girdikleri vakit, Cenâb-ı Hakk’ın emri ile dört büyük melek onu pencereden çıkararak semâya ref’ ettiler. 
ESHABI KEHF: Bir hadisi şerifte Ashabı Kehfin ahir zamanda nüzul edecek olan İsa aleyhisselama tabi ve yardımcı olacakları beyan buyrulmuştur.
HURMADİYARI ERİHA
1967 6 yıl savaşlarında b.millerin tanımasıyla…bir çok filistinli evlerini yurtlarını terk ederk buralara göcedip yerleşiyorlar. Fakat ordan ayrılan müslüman aileler ne yapıyorlar, evlerinin kapıllarını kilitliyorlar,  ve anahtarları boyunlarına asıp geliyorlar. Ve Bir gün geri geleceğiz diyorlar. Işte öyle düşündükleri için  buraya bir anahtar yapıyorlar. Yani geri döneceğiz, (ingilizce yazmışlar). Buraya bir gelişimizde bir flistinli” baba annem öllene kadar bu anahtarı boynunda taşımıştır diye söyedi. O anahtarı teslim alıyorlar. Ve sürgün edilen insanlar ölene kadar o anahtarları boyunlarında taşıdılar bir gün döneceğiz diye. Anahtarın sebebi hıkmeti budur efendiler.. (Devam edecek)

Yazarın Diğer Yazıları