Mehmet Bina

Rebiülevvel ayının önemi..

Mehmet Bina

"Pazartesi günleri azabım hafifliyor"
-İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel ayı bu yıl 16 Eylül 2023 Cumartesi (bu gün) başlıyor.
-İslâm tarihinde rRebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber {sav} genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması Müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur. 
-İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir.
Safer ayının sonlarında Hz. Ebûbekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem {sav} 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir. 
-12 Rebîülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır. 
-Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır.
-Hz. Peygamber’in âhirete irtihalinin de Rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. 
-Meşhur olan rivayete göre Resûl-i Ekrem (sav) 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir. 
-Hz. Peygamber’in doğum, hicret ve vefatının Rebîülevvel ayında ve pazartesi gününde olması bazı araştırmacılarca, Rebîülevvel ayının Araplar’da bolluk ve bereket ayı sayılması ve eski medeniyetlerde pazartesi gününün ayın yaratıldığı gün kabul edilmesiyle irtibatlandırılarak İslâm’da ibadet vakitlerinin belirlenmesi bakımından ayın önemli bir yeri olduğu, hilâlin Müslümanlar için sembolik bir anlam taşıdığı ve bunun evrenle insanın kaderi arasındaki ilişkiye işaret ettiği ifade edilmiştir.
-Kaynaklarımızın verdiği bilgiye göre, Allah Rasûlü’nün süt annelerinden biri de tâlihli hâtun Süveybe’dir. 
-Bu hanım, Rasûlullâh’ın amcası ve peygamberimize düşman olan Ebû Leheb’in câriyesi idi.
-Süveybe Hâtun, Ebû Leheb’e yeğeninin doğum müjdesini haber verince, Ebû Leheb, sırf peygamberimizle aynı kabileden dolayı bu câriyeyi âzâd etti. 
-Aynı Kabileden ve Peygamberimizin, Ebu Leheb'in kardeşinin oğlu olduğundan, meydana gelen sevinç bile, Ebû Leheb’in Pazartesi geceleri azâbını hafifletmeye yetti.
-Abbâs {ra} şunları anlatır:
Kardeşim Ebû Leheb’i ölümünden bir sene sonra rüyamda gördüm. Kötü bir hâlde idi:
“Sana nasıl muâmele edildi?” diye sordum. Ebû Leheb:
“Muhammed’in doğumuna sevinerek Süveybe’yi âzâd ettiğim için Pazartesi günleri azâbım biraz hafifletilmektedir. O gün baş parmağımla işâret parmağım arasındaki küçük bir delikten çıkan su ile serinlemekteyim.” cevâbını verdi.
-İbn-i Cezerî şöyle der:
“Ebû Leheb gibi bir Peygamber düşmanı, Allah Rasûlü’nün doğduğu gün sırf kavmî hislerle gösterdiği sevinç sebebiyle cehennemde azâbı hafifletilirse, Peygamber Efendimiz’in doğduğu geceye hürmet gösterip Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi aşkına gönlünü ve sofrasını açan bir mü’minin Hak katında ne tür lutuf ve keremlere nâil olacağını bir düşünmek îcâb eder!.. ▪︎Yapılması gereken, Allah Rasûlü’nün doğdukları ayda bol bol mânevî sohbetler yapıp feyz tâzelemek, mübârek ayın rûhâniyetinden istifâde edebilmek için ümmete ziyâfetler vermek, fakir, garip, yetim, çâresiz ve kimsesizlere her türlü iyiliği yaparak mahzûn gönülleri şâd etmek, onları sadakalarla sevindirmek ve Kur’ân okuyup okutmaktır...” 
-Bugün girecek olan Rebiulevvel ayında, her zaman ve her ayda olduğu gibi, Peygamberimiz (sav) üzerine bol salavat-ı şerife getirip, Peygamberimizin şefaatine nail olmalıyız.
-İbn-i Mes'ud (R.A.) Hazretlerinden şöyle rivayet edilmiştir:
Rasûlüllah (S.A.V.) Efendimiz Hazretleri bir gün buyurdular ki; Yarın kıyamet gününde, ümmetimden bir takım kimseler cennetin yolunu bulamayıp, hayretler içerisinde gezerken, Cenabı Hak lütuf ve inayet buyurarak onlara, cennetin yolunu gösterir. Hepsi cennete girerler, buyurdu. Ashâb-ı Kiram, o kimselerin kim olduklarını sorunca, Efendimiz Hazretleri:
— Onlar, yanlarında benim ismim zikrolunduğu halde gafletlerinden dolayı salavat-ı şerife getirmeyip, sonradan okuyan kimselerdir, buyurdu.
-Yine Rasûlüllah (sav) efendimiz, mi'rac gecesi çok acâib şeyler görmüşlerdir. Onlardan bir tanesini şöyle anlattılar:
-Bir melek gördüm ki, Cenabı Hak iki kanadını yakmış. Hz. Cibril'den sebebini sorduğum zaman. Hz. Cibril:
— Ya Rasûlallah! Hz. Allah bir kavmin helakini arzu ederek; o meleği vazifelendirmişti. Melek, o kavmi helak etmeye gittiği zaman içlerinde bir masum çocuğu, annesinin memesini emer halde gördü. 
Onlara merhamet ettiği için Cenabı Hakka iltica etti.
Canani Allah'da emri ilahî'yi tehir ettiği için onun kanatlarını yaktı, dedi.
-Hz. Peygamber (sav), «Ya Cibril! Buna hiç tevbe yok mudur diye sorması üzerine, Hz. Cibril:
— Ya Rasûlallah! Kur'an-ı Kerîm'de «Ben tevbe edenleri mağfiret ederim.» buyuruldu, dedi.
-Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sav), Allah teâlâya o meleğin tevbesinin ne olduğunu sordu.
Hazreti Allah (cc):
— "Ey Rasûlüm, O melek sana 10 defa salavat getirirse O'nun tevbesi odur," diye buyurdu.
- Peygamberimiz (sav), hemen bu emr-i ilâhîyi, Meleğe bildirdi ve Melek de derhal 10 kerre salavat-ı şerife okudu. 
Cenab-ı Hak, o meleğe evvelkinden daha ziyade kanatlar ihsan ederek uçurdu. 
Bunu öğrenen diğer melekler de salavat-ı şerife ile meşgul olmaya başladılar. (İslam İhsan, Diyanet İA)

Yazarın Diğer Yazıları