Mükremin Kızılca

Konya'ya Su Getiren İki Büyük Kişi 

Mükremin Kızılca

Bunlardan birisi Karamanoğulları Devleti sultanı, Konya tahtının varisi Sultan İbrahim’, diğeri de Ferit Paşadır.   

1898 yılında Avlonyalı Ferit Paşa Çayır bağından, Sultan İbrahim de 1440 yılında Dokuz – Bağrıkurt’tan şehre tatlı suyu akıttılar. 
Sultan İbrahim’in Konya’da Dokuz Bağrıkurt Suyolu Vakfiyesindeki Unvanı

Arapça aslı

ولما وفق الله تعالى للسلطان الاعظم والحاقان المعظم مالك اعزملوك العالمناصر الغزاة والموحدين قاهر البغات والمتمردين عضد الاسلام والمسلمين يقين الحق بالبراهين صاحب الخيرات والحسنات الموقع على الطاعات والمبرات ظل الله على العالمين ملجئ الصلحاء والعالمين السلطان ابريهيم ابن الامير الكبير المرحوم المغفور له محمد ابن الامير السعيد الشهيد علاء الدين القرمانى 

Harf çevirisi: 

Ve lemmâ veffakallahü Teâlâ lis’sultani’l-a’zami vel’hâkani’l-muazzami mâliki eazzi mülûki’l-âlemi Nâsıru’l-guzâti vel’müvahhidîne Kâhiru’l-buğâti vel’mütemerridîne azudü’l-İslami vel’müslimîne (müeyyidü) yakînü’l-Hakkı bil’berâhîni sâhibü’l-hayrâti vel’hasenâti el-muvakkıu ale’l-tââti vel’müberrâti zıllüllahi ale’l-âlemîne melceü’s-sulehâi vel’âlimîne es-Sultan İbrahim bin el-emiri’l-kebiri el-merhumü’l-mağfûrü lehü Mehmed bin el-emiri’s-Saîdi’ş-Şehîdi Alaeddin el-Karamani zâdellahü tevfîkahü

Dil çevirisi:

Yüce Allah: büyük sultan, muazzam hakan, dünya krallarının maliki, gazilerin ve tevhit ehlinin yardımcısı, azgınların ve zalimlerin ezicisi, İslam’ın ve Müslümanların pazusu, gücü, Hakkı delillerle ayakta tutan, hayrat ve hasenat sahibi, itaat ve iyilikler yapan, evrende Allah’ın cc gölgesi, temsilcisi, Karamanoğlu, Sait, şehit, emir Alaeddin oğlu merhum ve mağfur büyük emir Mehmet oğlu Sultan İbrahim’i Konya Dokuzda Bağrıkurt suyunu akıtmaya muvaffak buyurdu. Allah başarılarını daim eylesin.  (Vakfiye no 56-93-1DSCN0195 / 196) 

Mecmûatü’l-Fevâid Beşir Çelebi Girişinde Sultan İbrahim’in Yâdı

Büyük Hekim Beşir Çelebi 1436 yılında tamamladığı, 600 büyük sayfadan oluşan Mecmuatü’l-fevaid adlı Şifa Ansiklopedisini Konya tahtında oturan İkinci İbrahim beye şöyle ithaf eder:

Arapça aslı:

سلطان الاعاجم مالك رقاب الامم صاحب السيف والقلم كافل مصالح العرب والعجم وارث ملك دار اوجم رافع الوية الامان اعدل ملوك جهان خديو ممالك يونان ناصر شريعة الغراء فى الزمان المنصور بنصرة الملك الكريم المستعان سلطان ابريهيم بن محمد خان القرمانى خلد الله سلطانه وابهر برهانه واعز الله انصاره وضاعف اقتدره

Harf çevirisi:

Sultânü’l-eâcimi mâlikü rikâbi’l-ümemi sâhibü’s-seyfi vel’kalemi kâfilü mesâlihı’l-arabi vel’acemi vârisü mülki dâri evcüm râfiu elviyeti’l-emâni a’delü mülûki cihân hıdivi memâliki Yunan nâsıru şeriati’l-ğarrâi fi’z-zamani el-mensûru binusreti’l-Meliki’l-Kerimi’l-Müsteâni Sultan İbrahim bin Mehmet Han el-Karamani halledellahü sultanehü ve ebhera burhânehü ve eazzellahü ensârahü ve zâafe iktidârahü 

Dil çevirisi:

Bu kitabın kaleme alınmasına yol açan ve önder olan sebep: Acemlerin Sultanı, milletlerin hâkimi, kalem ve kılıç sahibi, Acem ve Arapların iyi işlerinin kefili, Suskunlar Yurdunun mülkünün varisi, güvenlik sancağını yükselten, dünyanın en adaletli sultanı, Yunan memleketlerinin önderi, parlak ve aydınlık İslam dininin Allah’ın inayetiyle yardımcısı, Mehmet Han oğlu Karamanlı Sultan İbrahim - Allah saltanatını sürekli, delilini parlak, yardımcılarını güçlü, iktidarını uzun kılsın- Bey hazretlerinin yüce emri ve değerli yazısı olmuştur.

 (Karamanoğulları Devleti / Tarihi – Kitabeleri – İtibarı adlı basılacak kitabımızdan bir kesit) 

Yazarın Diğer Yazıları