Mehmet Kaçar

Yabancı bir erkeğin, ölen bir bayanı kabrine indirmesi caiz midir?

Mehmet Kaçar

Yabancı bir erkeğin mahremleri orada bulunmasına rağmen, ölen bir bayanı kabrine koyması (indirmesi) caiz olur mu?
Burada asıl olan; -eğer varsa- ölen bir bayanın mahremlerinin kabre indirmesidir.
“Ölen bir bayanı, defin esnasında kabrine koymaya en lâyık olan erkeğin, bayanın mahremleri olduğu konusunda ilim ehli arasında hiçbir görüş ayrılığı yoktur ve bu konu üzerine ittifak etmişlerdir. O erkek  ise (yani mahrem durumuna giren kimse), hayatta iken o bayana bakması ve onunla yolculuğa çıkması kendisine helal olan kimsedir.
Nitekim Hallâl’ın senediyle rivâyet edilen hadisi şerifte konu üzerine şöyle denilmiştir:
“Ömer(r.a.), Zeyneb binti Cahş vefat ettiği zaman Resûlullah(s.a.v.)’ın minberinin yanında ayağa kalkarak şöyle dedi:
-Ölen bir bayanı kim kabrine koymalıdır? diye sorulması için bayanlara yollamıştım.
Bayanlar bana:
-Hayatta iken onun (ölen bayanın) yanına girmesi helal olan erkek onu kabrine koyar (indirir), diye cevap gönderdiler. Bunun üzerine ben de onların söylediklerinde doğru olduklarını (doğruya isabet ettiklerini ) gördüm.” (“el-Muğnî”,c: 2, s:189)
Değerli âlim Elbânî (r.a) şöyle demiştir:
“Ömer(r.a.)’in eserini (sözünü), Meşhur fıkıh âlilerinden Tahâvî(r.a /3/304-305) ve Beyhakî r.a/3/53) sahih bir senedle rivâyet etmişlerdir. (Bkz: “Kitâbu’l-Cebâiz”, c:1, s:148)
Eğer ölen bayanın mahremleri yoksa veya mahremleri olur da onu kabrine koymaya bir engel varsa, yabancı erkeğin o bayanı kabrine indirmesi câizdir.
Nitekim Enes b. Mâlik (r.a)’ten rivayet edildiğine göre:
“Rasûlüllah (s.a.v)’ın vefat eden bir kızının cenâzesinde bulunduk. Enes(r.a) dedi ki: Rasûlüllah(s.a.v) kabrin başında oturmuş, gözlerinden yaşlar akarken gördüm. Rasûlüllah (s.a.v):
“Sizden bu gece eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen var mı? diye sordu. Bunun üzerine Ebu Talha(r.a.): -Benim, (ey Allah’ın elçisi!) dedi.  Rasûlüllah (s.a.v) ona: Kabre in, buyurdu. Enes dedi ki:
-Bunun üzerine Ebu Talha, (defnetmek için) onun kabrine indi. “(Buhârî, H.no. 1285).
İmam-ı Şevkânî (r.a) bu konuda şöyle der: “Bu Hadis, (ölen bayanı defnetmede) uzun zaman eşleriyle ilişkiye girmeyen yabancı erkelerin, yakın zamanda eşleriyle ilişkiye giren baba ve koca gibi akrabalara tercih edileceğine delâlet eder…”(Neylu’l Evtâr, c:4, s:106)
Değerli âlim Muhammed b. Salih el Useymin (r.a) bu konuda şöyle demiştir:
“O gece eşiyle cinsel ilişkiye giren erkeğin, ölen bayanı kabrine koymasının haram olduğunu söyleyen hiçbir âlim bilmiyorum.
Fakat âlimler şöyle demişlerdir: Eşiyle cinsel ilişkiden uzak olan kimsenin ölen bayanı kabrine koyması daha evlâdır… Bazı insanlar, mahremi olan erkeklerden başkasının ölen bayanı kabrine indiremeyeceğini zannetmektedirler. Bu, doğru değildir. İster mahremi olan bir erkek olsun, isterse mahremi olmayan bir erkek olsun, defnetme işini en iyi bilen bir erkek, ölen bayanı kabrine indirir.” (Açık Kapı görüşmesi, 77. Görüşme)
Yine şöyle demiştir: “İster mahremi olan bir erkek olsun, isterse mahremi olmayan bir erkek olsun, ölen bayanı, herhangi bir erkek kabrine koyabilir. Fakat mahremi olan bir erkeğin indirmesi daha fazîletlidir.  Ancak insanlardan o gece eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen birisini öğrenirsek, tıpkı hanımı olmayan bir erkeği veya şehveti geçmiş yaşlı bir adamı tanımamız gibi.
Âlimler (Allah hepsinden razı olsun)
-(Ölen bayanı defnetmede) uzun zaman eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kimse, yakın zamanda eşiyle cinsel ilişkiye girmiş olandan daha evlâdır.(Açık Kapı Görüşmesi, 133. Görüşme). Tabi ki her şeyin en iyisini bilen Allah(cc)’tır. Sonrada O’nun görevlendirdikleri peygamberleridir  
 

Yazarın Diğer Yazıları